Pôsobíme ako osvetové zariadenie pre obce tým, že sa  zameriavame hlavne na:

  • napomáhanie a metodické usmerňovanie rozvoja kultúry v podmienkach miest a obcí,
  • uchovávanie a zveľaďovanie kultúrnych hodnôt Tokajskej oblasti,
  • spolupráca pri výmene kultúrnych hodnôt v rámci cezhraničnej spolupráce,
  • koordinácia kultúrnych aktivít,
  • uskutočňovanie tvorivých aktivít v jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej a umeleckej činnosti,
  • zabezpečovanie výmeny skúseností z kultúrno - osvetovej práce,
  • uchovávanie, ochraňovanie a sprístupňovanie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry,
  • zabezpečovanie úloh informatiky v celom systéme miestnej kultúry, realizácia záznamových dokumentov a podieľanie sa na tvorbe registrov kultúry a kultúrnych aktivít,
  • pravidelné informovanie o vlastných kultúrnych aktivitách prostredníctvom informačných materiálov a webovej stránky