Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (KCMaP)

KCMaP je trojzložkovou  polyfunkčnou kultúrno - vzdelávacou  inštitúciou v odboroch:

 1. Osveta
 2. Múzeum
 3. Knižnica

Jej cieľom je rozvoj kultúry a uchovávanie tradícií v podmienkach miest a obcí regiónov Medzibodrožia a Použia.

Vytvára podmienky a predpoklady na zachovanie a rozvoj menšinových kultúr, zveľaďuje kultúrne hodnoty Tokajskej oblasti.

Uskutočňuje tvorivé aktivity v jednotlivých odboroch a žánroch záujmovej a umeleckej činnosti aj v rámci cezhraničnej spolupráce.

Je organizátorom:

 • kultúrnych a vzdelávacích podujatí,
 • súťaží,
 • prehliadok,
 • výstav, seminárov 
 • slávností regionálneho, krajského i medzinárodného charakteru.

Podporuje a metodicky pôsobí na odborný rast dospelých a mládežníckych neprofesionálnych kolektívov a jednotlivcov.

Poskytuje pomoc a napomáha k rozvoju vo všetkých žánroch záujmovo - umeleckej činnosti, akými sú hlavne:

 • divadlo,
 • hovorené slovo,
 • folklór,
 • hudba,
 • spev,
 • výtvarníctvo,
 • film,
 • fotografia.

Medzi hlavné činnosti KCMaP patria:

 •  medzinárodné festivaly,
 •  prednášky,
 •  tvorivé dielne remesiel,
 •  krajské postupové súťaže,
 •  výstavy výtvarníkov,
 •  vzdelávacie aktivity,
 •  folklórne slávnosti
 •  podujatia vážnej hudby.