Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha

 je súčasťou Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia, a plní najmä tieto úlohy:
  1. Cieľavedome zhromažďuje predmety múzejnej a galérijnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva a expozícií regionálneho múzea.
  2.  
  3. Utvára podmienky na ochranu, využívanie a sprístupňovanie muzeálnych zbierok tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody regiónu Medzobodrožia a Použia.
  4.  
  5. Prezentuje predmety muzeálnej a galérijnej hodnoty prostredníctvom výstav a expozícií.

Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci je zložkou Kultúrneho centra Medzibodrožia a Použia so sídlom v Kráľovskom Chlmci, ako kultúrneho zariadenia Košického samosprávneho kraja. Expozícia bola zriadená v roku 2006. 

Poslaním Regionálnej muzeálnej expozície Jozefa Mailátha je zhromažďovanie predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva, vytvorenie podmienok na ich ochranu, využívanie a sprístupňovanie tak, aby prispievali k šíreniu poznatkov, vedeckému bádaniu a poznávaniu histórie, kultúry a prírody regiónov Medzibodrožia a Použia, prezentovanie predmetov prostredníctvom výstav a expozícií.  

 

 

Medzi priority muzeálnej expozície patria: 

  • komplexná starostlivosť o zbierkový fond muzeálnej expozície,
  • odborná príprava a propagácia výstav a kultúrno-výchovných podujatí,
  • získavanie materiálnej a finančnej pomoci na činnosť múzea.

Múzeum je tematicky aj priestorovo členené na veľkú výstavnú sálu, kde sa inštalujú dočasné tematické výstavy a malú sálu kde je umiestnená stála výstava rodiny Mailáthovcov a regulácie vodných tokov horného Potisia. V múzálnej galérii sa konajú výstavy výtvarného umenia.   V muzeálnej študovni sa spravujú knižné fondy a fondy fotografií.   V suterénnych priestoroch sa nachádza stála výstava vinárstva a vinohradníctva Kráľovskochlmeckého  vinohradníckeho rajónu, ako súčasti Východoslovenského vinohradníckeho regiónu s názvom „Kráľovská vínna apotéka“. 

Muzeálna expozícia J. Mailátha sa pravidelne zapája do sprievodných podujatí  programu Košického samosprávneho kraja s názvom Terra Incognita – tematickými výstavami počas  Tokajského festivalu  v Borši,  Svätomartinských hodov a jarmoku domácich produktov vo Veľkých Trakanoch a Kráľovskej Bakchiády v Kráľovskom Chlmci.

 

Okrem prehliadok expozícií a výstav sa stávajú čoraz významnejšími i moderné formy prezentácie aktivít v múzeu. Zameriavajú sa predovšetkým na interaktívne formy interpretácie, ktoré oslovujú najmä mládež v školopovinnom veku. Zároveň sú ponúkanuté aj  klasické formy prezentácie hmotného kultúrneho dedičstva pomocou prednášok, besied, otvorených vyučovacích hodín, tematických akcií a koncertov. 

 

Táto iniciatíva vhodne doplňuje a rozširuje výstavnú a zberateľskú činnosť. Ústne a najmä obrazové priblíženie a objasnenie prírodných, krajinných, historických, etnografických a ostatných hodnôt Medzibodrožia a Použia priaznivo vplýva na tvorbu vzťahu k hodnotám záujmového územia.

Bohatstvo prírodných krajinných, historických a národopisných hodnôt mikroregiónu Medzibodrožia a Použia umožňuje pri osobnom kontakte získať širší okruh priaznivcov pre zviditeľnenie záujmového územia, pričom návštevníkov môžeme vhodne motivovať  k hlbšiemu spoznávaniu, ochrane a zveľaďovaniu hodnôt.

Ambíciou činnosti múzea je rozširovanie vedomostného, ale aj esteticko-výchovného horizontu návštevníkov. Regionálna muzeálna expozícia J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci sa každoročne zapája do medzinárodného projektu Noc múzeí a galérií. V ponuke sú prednášky odborníkov spojené s premietaním, detská bábková činohra a ďalšie zážitkové aktivity podľa výberu, vyplývajúcej z tematického zamerania múzea.  

Prostredníctvom realizovaných výstav sa galerijná časť múzea usiluje sprístupniť výtvarné umenie čo najširšiemu spektru návštevníkov. Všetky výstavy, ktoré galéria pripravuje, či už vo svojich priestoroch, alebo v iných kultúrnych inštitúciách majú kredit kvality a odbornosti.

Múzeum sa stalo uznávanou inštitúciou tak na regionálnej, ale i celospoločenskej úrovni, ktoré uchováva a prezentuje kultúrne dedičstvo a vzdeláva a vychováva svojich návštevníkov v oblasti histórie, spoločenského vývoja.

Poslaním múzeí v oblasti tradičnej ľudovej kultúry (TĽK) je zbierať a zachovať  duchovné a hmotné poklady o spôsobe života ľudu v regióne, prezentovať ich verejnosti a ovplyvňovať úroveň jej poznania v oblasti regionálnej histórie. Zachovali sa mnohé prejavy, ktoré patria ku kultúrnemu dedičstvu regiónu a sú dodnes dôležitou súčasťou života ľudí a miestnej komunity.

 Rezervy vidíme v dokumentácií zbierkových fondov, v ich prepise na elektronické média a v prezentácii národopisného materiálu formou výstav, ako aj v oblasti zbierkovej činnosti v teréne. Z kapacitných dôvodov nie je vhodne zabezpečená ani bádateľská a výskumná činnosť v regióne.   

V oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva sa nevytvorili predpoklady na výraznejší postup v tejto oblasti.

Vízia múzea 

sa odvíja od poslania našej  kultúrnej inštitúcie - zriadenie plnohodnotnej muzeálnej zbierky:

Po stránke obsahovej, metodickej a odbornej sa činnosť múzea bude zameriavať na vytvorenie zbierkového fondu v nadväznosti na spoločensko-kultúrny vývoj mikroregiónu v kontexte vodohospodárskych úprav - reguláciu prítokov hornej Tisy, respektíve na zdokumentovanie antropogénneho vplyvu na vývoj vegetačnej pokryvnosti územia, získavania hospodárskych výstupov a spôsobov využívania krajiny na hospodárske účely. 

V priebehu roku 2014 a 2015 sa dokončila komplexná rekonštrukcia múzea a vytvorili sa moderné interaktívne spôsoby spracovania a prezentácie muzeálnych obsahov. Požiadavkou doby je oživenie múzeí diverzifikáciou ich spoločenskej funkcie. Jeho hlavnou úlohou bude zvýšenie externej a internej informovanosti o regionálnych hodnotách a podpora rozvoja cestovného ruchu.

Našou prioritou je pritom participácia pri napĺňaní cieľov programu Terra Incognita. Cez naše záujmovové územie vedú prioritné tematické cesty Košického samosprávneho kraja "Via Vinaria" a "Via Gothica".