Spôsob zriadenia povinnej osoby:

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

bolo zriadené Zriaďovacou listinou Košického samosprávneho kraja č. 423/2005-RU18/2953 zo dňa 9.12.2009 na základe Uznesenia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 2005/507 zo dňa 22.8.2005 od 1. januára 2006 na dobu neurčitú. Táto zriaďovacia listina bola nahradená s účinnosťou od 1. apríla 2009 zriaďovacou listinou č. 2291/2009-RU18/10909 zo dňa30.3.2009

Názov:

                Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia

Sídlo:

                Boľská 41, Kráľovský Chlmec

IČO:

                35570911

Forma hospodárenia:

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia (ďalej len KCMaP)je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet Košického samosprávneho kraja. Hospodárenie KCMaP ako rozpočtovej organizácie sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Predmet činnosti:

KCMaP je zariadením, ktoré vzhľadom na národnostné zloženie obyvateľstavs dôrazom na podporu a rozvoj národnostnej kultúry:    

  1. vykonáva osvetovú činnosť v súlade so zákonom č. 61/200 Z. z. o osvetovej činnosti v znení zákona č. 416/2001 Z.z.,
  2. získava, spracúva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje knižničný fond a poskytuje knižnično - informačné služby v súlade so zákonom č. 183/2000 Z.z. o knižniciach v znení neskorších predpisov,
  3. zhromažďuje predmety múzejnej a galerijnej hodnoty ako súčasti kultúrneho dedičstva za účelom prípravy zriadenia regionálneho múzea

Štatutárny orgán:

Štatutárnym orgánom KCMaP je riaditeľ, ktorého na návrh predsedu Košického samosprávneho kraja vymenúva a odvoláva Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja. Riaditeľ zastupuje KCMaP navonok a je oprávnený konať v jeho mene vo všetkých veciach v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zriaďovacou listinou a uzneseniami zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

Majetok:

KCMaP hospodári s majetkom vo vlastníctve Košického samosprávneho kraja, ktorý mu bol zverený na plnenie predmetu jeho činnosti. Vo vzťahu k iným právnickým a fyzickým osobám vystupuje ako správca a užívateľ tohto majetku. Majetok je vedený vo vlastnej účtovnej a operatívnej evidencii, skutočný stav majetku je vyjadrený výkazom vybraných aktív a pasív, ktorý sa predkladá zriaďovateľovi štvrťročne v rámci účtovných uzávierok.