Podnetom v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa rozumie:

  1. oznámenie vrátane anonymného oznámenia o závažnej protispoločenskej činnosti,
  2. neanonymné podanie o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

V Košickom samosprávnom kraji (ďalej len KSK)a vo všetkých organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK je v zmysle citovaného zákona zodpovednou osobou hlavný kontrolór KSK.

Osobné údaje sú spracúvané bez súhlasu fyzickej osoby, ktorá podala podnet (dotknutá osoba), len v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa pobytu dotknutej osoby, za účelom ich využitia pre potreby poštového styku s dotknutou osobou. Ďalšie osobné údaje, uvedené v podnete podanom v akejkoľvek forme, sa bez zbytočného odkladu zlikvidujú, alebo iným vhodným spôsobom sa zabezpečí ich ochrana podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Zodpovedná osoba je v zmysle zákona povinná pri preverovaní neanonymných podnetov zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podala podnet.

Podnet možno podať hlavnému kontrolórovi KSK ako zodpovednej osobe:

  1. V listinnej forme, doručením poštou, alebo
  2. V elektronickej forme, doručený e-mailom, alebo prostredníctvom elektronického formuláru.

Označenie zodpovednej osoby na prijímanie podnetov a spôsob podávania podnetov:

1. Poštou:
        Ing. Ľubomír Hudák
        hlavný kontrolór KSK
        Námestie Maratónu mieru 1
        042 66 Košice

2. Elektronickou poštou:
       lubomir.hudak@vucke.sk

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na tento odkaz