V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečujeme ich šírenie na všetkých druhoch nosičov.

 

 Informácie o povinnej osobe:

  1. Názov a sídlo
  2. Forma hospodárenia 
  3. Dátum zriadenia
  4. Predmet činnosti
  5. Štatutárny orgán
  6. Vecné a finančné vymedzenie majetku

 nájdete kliknutím na tento odkaz

 

 

Ak chcete požiadať o informácie, môžete tak urobiť:

  • osobne,
  • telefónom,
  • faxom,
  • e-mailom

Adresu, telefónne čísla, e-mailové adresy nájdete v Kontaktoch

Spôsob, a postup ako požiadať o informácie, doporučené tlačivá a iné informácie nájdete v časti Ako žiadať o informácie

Nájdete tu atktiež povinne zverejňované Zmluvy, Objednávky a Faktúry.

 

 Informačná povinnosť prevádzkovateľa 1 

Informačná povinnosť prevádzkovateľa 2